De Fietsstraat langs de Traverse

De gemeente Bunnik heeft subsidie gekregen van de Provincie om mee te doen aan een

fietsroutenetwerk dat loopt van Veenendaal naar de Uithof. Natuurlijk zijn we blij met een centralere plaats van de fiets in het kader van duurzaamheid. Echter de route loopt langs een deel van de Oranjebuurt (vanaf houthandel Van Dam tot aan de Smalleweg) wordt door veel soorten verkeersdeelnemers (schoolgaande kinderen, bakfietsen, doorgaande speedpedelecs, bezorgdiensten, auto’s, ouderen met rollators etc.) voor uiteenlopende en soms met elkaar strijdige doeleinden benut. Ook bevat deze route meerdere knelpunten die zeer onveilige situaties veroorzaken.

Samen met de andere drie wijkverenigingen maken we ons sterk om de plannen voor een doorfietsroute langs de Traverse kritisch te volgen en daar waar mogelijk positief te beïnvloeden t.b.v. de verkeersveiligheid. Zo hebben we het middels inspraak en grote vasthoudendheid voor elkaar gekregen dat er niet alleen naar de doorfietsroute wordt gekeken maar dat er een bredere mobiliteitsvisie door de gemeente wordt opgesteld. Hiertoe is inmiddels een bureau door de gemeente aangezocht om onderzoek te doen naar de algehele verkeersmobiliteit in Bunnik. Hen is gevraagd om de gemeente te adviseren over de gehele traverse. Als Vierwijkenoverleg hebben we de procesmanager inmiddels voorzien van veel informatie en vooronderzoek dat op ons eigen initiatief is verricht en dat relevante aandachtspunten en voorstellen bevat. Als u hierover meer informatie wenst, schrijf dan naar info@oranjebuurtbunnik.nl.

Gemeenteraad steunt Oranjebuurt ondanks coronacrisis met extra budget voor herinrichting.

Gisteravond (donderdag 5 november 2020) is tijdens een lange begrotingsbehandeling in de gemeenteraad unaniem ingestemd met een amendement van Bunniks Belang, P21 en de Liberalen om extra budget vrij te maken voor de herinrichting van de Oranjebuurt bij de vervanging van de riolering. Vanwege de extra gemeentelijke financiële lasten door de coronacrisis was het onzeker of er extra budget vrijgemaakt zou kunnen worden. Dat is nu gelukkig veiliggesteld.

Tijdens de vergadering sloot CDA zich aan en kon het amendement aangenomen worden. Er werd door diverse raadsleden waardering uitgesproken voor de betrokkenheid en inspraak van de buurtvereniging. Een geweldige opsteker voor eenieder uit de buurt die betrokken is bij de plannen om de openbare ruimte in de Oranjebuurt veilig, duurzaam en toekomstbestendig te maken.

Op naar de volgende stap richting een mooie Oranjebuurt!Enquête: eerste stap voor herinrichting Oranje (januari 2021)

De werkzaamheden van de netbeheerders aan de water- en gasleidingen in de wijk zijn bijna klaar. Het heeft lang geduurd en behoorlijk wat overlast opgeleverd, maar inmiddels is de rust in de wijk weer teruggekeerd. Maar niet voor lang, want de gemeente heeft aangegeven dat ze vanaf volgend jaar de riolering gaan vervangen en de wijk opnieuw in gaan richten. Afgelopen najaar heeft de gemeenteraad bij het behandelen van de begroting – na inspraak door de wijk - budget beschikbaar gesteld voor een toekomstbestendige inrichting van onze wijk. Daar zijn wij natuurlijk ontzettend blij mee.

Een eerste stap in het proces om tot een herinrichting te komen is de enquête die door de gemeente is uitgezet. We hopen dat jullie die allemaal hebben ingevuld, zodat de gemeente een goed beeld heeft van de wensen van de wijkbewoners. Als je dat nog niet hebt gedaan, doe het snel via www.bunnik.nl/oranjebuurt. Het kan tot en met 24 januari. De gemeente heeft toegezegd om de resultaten ook te delen met de werkgroep, zodat wij goed kunnen volgen hoe deze wensen meegenomen worden in de inrichting van de wijk.

De betrokkenheid van de wijkbewoners wordt in deze tijd nog een hele uitdaging. Zo is een gezamenlijke wijkwandeling van de werkgroep met medewerkers van de gemeente al een aantal keer uitgesteld. We proberen die alsnog te plannen, omdat zo’n wandeling een hele mooie kans is om alle knelpunten en wensen te laten zien. Met de gemeente blijven we in gesprek over die betrokkenheid, want wij vinden het heel belangrijk dat iedereen de kans krijgt om mee te denken over de nieuwe inrichting. Hoe dat precies gaat gebeuren weten we op dit moment nog niet. Wel is er al wat informatie over het project te vinden op de website van de gemeente: www.bunnik.nl/oranjebuurt

Voor vragen en ideeën is de werkgroep te bereiken via werkgroepherinrichting@gmail.com


Werkzaamheden in de wijk ter voorbereiding op herinrichting (maart 2020)

Zoals u wel gemerkt zult hebben, zijn de eerste werkzaamheden in de Oranjebuurt gestart. Het gaat nog niet om de herinrichting van de wijk, maar om het vervangen van leidingen. Op dit moment is Stedin bezig met het vernieuwen van het gasleidingennet. De werkzaamheden zijn begonnen in de Weijerstraat en de Beatrixstraat, maar inmiddels zijn ook andere straten al aan de beurt geweest. Vrijwel alle straten in de wijk komen aan de beurt en sommige straten zelfs twee keer.  
Na het vervangen van de leidingen zal ook de riolering vervangen gaan worden door de gemeente. De planning daarvoor is op dit moment nog niet bekend, maar zal zeer waarschijnlijk pas volgend jaar gaan starten. Het vervangen van de riolering volgend jaar biedt kansen voor de herinrichting van de wijk. Daar wil de gemeente in samenwerking met de wijk een plan voor maken. De indeling van de straten, trottoirs, parkeerplaatsen en groenvoorziening zijn dan zaken die een plek gaan krijgen in dat plan.
Afgelopen februari heeft een afvaardiging van de werkgroep Herinrichting Oranjebuurt kennis gemaakt met de projectleider en wijkregisseur van de gemeente. Zoals hierboven ook aangegeven kan de gemeente nog geen concrete planning afgeven. Wel heeft de gemeente aangegeven dat de wijk betrokken zal worden bij het maken van een plan voor de herinrichting. Hoe die betrokkenheid er uit gaat zien moet de gemeente nog bepalen. Daarvoor gebruiken ze onder andere de ervaringen die ze de afgelopen periode hebben opgedaan in de Engboogerd.
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Joris van Berkel (secretaris): werkgroepherinrichting@gmail.com.

update 10 november 2022

Voortgang herinrichting. Stagnatie in het voortraject.
De gemeente wil de verouderde riolering vervangen in onze wijk en maakt gebruik van die mogelijkheid om de inrichting van de Oranjebuurt te verbeteren.
Op de informatieavond van 4 oktober 2021 hadden alle bewoners van de Oranjebuurt de gelegenheid om het voorlopig schetsontwerp van de herinrichting in de Barbarakerk te bekijken. Tijdens deze avond heeft de gemeente ook al voorbeelden van stenen laten zien die gebruikt gaan worden voor de toekomstige bestrating en kaarten gepresenteerd waar welke bomen gaan komen. Mocht u niet in de gelegenheid geweest zijn om deze plannen te bekijken, of deze plannen nog een keertje rustig wil bekijken, dan kunt u deze vinden op https://www.bunnik.nl/oranjebuurt. en op de bouwapp. De meeste leden van de Werkgroep Herinrichting zijn ook aanwezig geweest bij de presentatie van de
plannen in de Barbarakerk op 4 oktober 2021. De werkgroep is opgericht op initiatief van de wijkvereniging om proactief met de gemeente mee te denken. Kijk op:
https://oranjebuurtbunnik.nl/herinrichting). Echter, na 4 oktober 2021 is het stil geworden. Op de Algemene Ledenvergadering afgelopen maart nodigden we wethouder Jocko Rensen en projectleider Peter Hoogeveen uit om uitleg te komen geven
over de stand van zaken. Zij hadden geen goed bericht voor ons. De herinrichting van de Oranjebuurt staat in de pauzestand omdat de herinrichting van de wijk Engboogerd sterk vertraagd is, veel meer kost dan begroot en men wil leren van de lessen die daar getrokken zijn. Helaas moest wethouder Rensen na de verkiezingen vertrekken omdat er twee nieuwe wethouders kwamen voor P21. Met wethouder Hilde de Groot is inmiddels uitgebreid kennis gemaakt door een vertegenwoordiging van het bestuur en de werkgroep herinrichting. Wij hebben onze zorgen geuit over de stagnatie van de herinrichting en met name het gebrek aan communicatie hierover sinds het nieuwe
College van B&W er is. De wethouder beloofde ons beter te gaan informeren via de bekende communicatiekanalen (zie boven). Ook is er een bouwkeet aan de Stationsweg 61 waar wekelijks op woensdagmiddag een spreekuur wordt gehouden voor bewoners met vragen over de herinrichting. Dat is nu natuurlijk vooral gericht op de Engboogerd maar als u vragen heeft over de Oranjebuurt, schroom niet om er een keer naar toe te gaan. Uiteraard houden wij als bestuur en werkgroep een vinger aan de pols maar als u ons iets mee wilt geven zijn we te bereiken via werkgroepherinrichting@gmail.com. of info@oranjebuurtbunnik.nl

Werkgroep Herinrichting Oranjebuurt

De Oranjebuurt is aan de beurt voor de vernieuwing van het gasleidingnet door Stedin en de vervanging van het riool door de gemeente. Alle straten in onze buurt zullen daarvoor één, maar meer waarschijnlijk twee keer worden opgebroken. Dé gelegenheid om de veiligheid en het woongenot te verbeteren en de wijk duurzamer te maken. Daarom is de werkgroep Herinrichting Oranjebuurt opgericht. De werkgroep wil er voor zorgen dat bewoners van de wijk betrokken worden en mee kunnen denken bij het herinrichten van de straten, trottoirs, parkeerplaatsen en het groen. De werkgroep bestaat uit:

  • Tessa Bensdorp (voorzitter)

  • Joris van Berkel (secretaris)

  • Maarten Dorst

  • Marga Rijpstra

  • Michiel Nieuwenhuis

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen via: werkgroepherinrichting@gmail.com

update: 10 maart 2022

Hoe staat het ervoor met de herinrichting van de Oranjebuurt?
Na de presentatie van het voorlopig voorontwerp in de Barbarakerk op 4 oktober 2021 is het stil gebleven rondom de plannenmakerij. De projectleider Hans Bregman is vanwege ziekte geruime tijd uit de roulatie geweest en daarnaast is er op het gemeentehuis verder nagedacht over een betere afstemming tussen de herinrichtingsprojecten in de Engboogerd en de Oranjebuurt. Gemeend is om deze twee projecten door één projectleider te laten begeleiden. Dat is de huidige projectleider van de Engboogerd geworden, de heer Peter Hogeveen. Als bestuur hebben wij inmiddels contact met hem gelegd en Peter uitgenodigd om bij de ALV zichzelf te introduceren en ons bij te praten over de stand van zaken want wij vinden het heel belangrijk dat iedereen de kans krijgt om mee te denken over de nieuwe inrichting. Hoe dat precies zijn vervolg gaat krijgen hopen we van Peter Hogeveen te horen. Wel is er informatie over het project te vinden op https://leefjeomgeving.nl/oranjebuurt-bunnik
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Joris van Berkel (secretaris werkgroep): joris2002@hotmail.com