Privacyverklaring


Belangenvereniging "De Oranjebuurt E.O.” met kvk nummer 40478583, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Website: https://www.oranjebuurtbunnik.nl

Email: info@oranjebuurtbunnik.nl

Adres: Prins Bernhardstraat 21 3981BL Bunnik


Persoonsgegevens die wij verwerken

Belangenvereniging "De Oranjebuurt E.O.” verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt door je aan te melden voor het Oranjebuurtfeest Code Groen van 10 september 2022. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over aanmelders die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een aanmelder ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oranjebuurtbunnik.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Belangenvereniging "De Oranjebuurt E.O.” verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om jouw aanmelding voor het feest te garanderen
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van het Oranjebuurtfeest ‘Code Groen’ van 10 september 2022


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Belangenvereniging "De Oranjebuurt E.O.” bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Belangenvereniging "De Oranjebuurt E.O.” verstrekt nooit jouw gegevens aan derden, tenzij dit uitdrukkelijk door jou wordt gevraagd.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Belangenvereniging "De Oranjebuurt E.O.” gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Belangenvereniging "De Oranjebuurt E.O.” en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@oranjebuurtbunnik.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Belangenvereniging "De Oranjebuurt E.O.” wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Belangenvereniging "De Oranjebuurt E.O.” neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@oranjebuurtbunnik.nl