Zienswijze van de wijkverenigingen
Aanleg snelfietsroute (SFR) door het dorp. 17 januari 2022

Het plan nader bekeken:
De route door Bunnik maakt deel uit van een SFR (snelfietsroute) van Veenendaal naar het USP (Utrecht Science Park) en is bedoeld om het fietsen, vooral over langere afstanden, te bevorderen.

De snelfietsroute door Bunnik krijgt de vorm van een fietsstraat. Dat is een fietspad met rode asfaltverharding waarop auto’s te gast zijn. De fietsers hebben overal voorrang, behalve natuurlijk bij kruisingen met verkeerslichten. Tussen de van Zijldreef en de Julianalaan is de breedte 3,50 m. en van de Julianalaan tot de Rumpsterweg is de breedte 4,00 m. Naast de fietsstraat komt een trottoir van maximaal 1,50 m. breedte. Deze maten, die volgens de richtlijnen te smal zijn, zijn bepaald door de beperkte breedte van de parallelweg.

Vanwege deze beperkte breedte mag er niet meer geparkeerd worden op de fietsstraat, en is het de bedoeling dat brom- en snorfietsen en speed pedelecs gebruik maken van de rijbaan en worden zoveel mogelijk paaltjes weggehaald.

Het plan is tijdens een online informatiebijeenkomst in maart gepresenteerd. Hiervoor waren alleen de direct aanwonenden uitgenodigd. 40 van hen hebben daarna hun bezwaren kenbaar gemaakt en totaal 108 voorstellen gedaan ter verbetering.

Op basis daarvan is het plan slechts op 2 punten gewijzigd. Er zijn 3 paaltjes weggehaald en bij de gevaarlijke doorsteek naar het van Hardenbroekplein (bij AH) moet de fietsstraat 5 m. worden uitgebogen zodat er meer opstelruimte is voor auto’s zonder het verkeer op de rijbaan te hinderen. Maar daarvoor moeten de pas aangelegde bloembakken en de boom verdwijnen.

Voorstellen voor verbeteringen
De verkeersveiligheid langs de hele Traverse is een probleem. Niet alleen door de beperkte breedte maar ook door de vele kruispunten, oversteken, uitritten voor auto’s, fietsers en voetgangers Ook zijn er 8 doorsteken voor auto’s om vanaf de parallelweg naar de rijbaan te gaan en andersom. De parallelweg wordt vooral door eigen inwoners gebruikt en veel bewoners en kinderen moeten dagelijks meerdere keren oversteken naar de scholen, de winkels, het gezondheidscentrum etc. Vooral de oversteken bij De Gaarde en bij de Julianalaan zijn gevaarlijk.

Verder wordt de route ook gebruikt als ontsluiting van het centrum door autoverkeer via de Smalleweg en ontsluiting van de Oranjebuurt tussen de Prins Bernardstraat en de Rijnzichtlaan (zie plan Herinrichting op www.leefjeomgeving.nl).

Om toch zoveel mogelijk auto’s te weren wordt de parallelweg bij van Dam afgesloten met een paaltje en wordt het ook niet meer mogelijk om bij de Julianalaan met auto’s door te steken naar de rijbaan. Maar hiervoor moeten wel weer twee paaltjes worden aangebracht.

Het plan voorziet onvoldoende in de verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid van het dorp. Het is alleen gericht op het beter faciliteren van de (doorgaande) fietsers. De wijkverenigingen zijn bang dat met dit plan de verkeersveiligheid niet verbetert, maar eerder verslechtert. Er wordt een toename verwacht van het aantal fietsers die gemiddeld ook sneller zullen fietsen.

Voor de aanleg van deze route moet de hele parallelweg op de schop. Wij vinden dat je dan tegelijkertijd ook de verkeersveiligheid daarvan moet verbeteren, werk met werk maken. Dat kan door bijvoorbeeld drempels aan te leggen bij kruisingen en oversteken om de snelheid van de auto’s te remmen. Dit staat ook in een advies van de VVN (Veilig Verkeer Nederland). Maar ook opstelruimten voor auto’s en uitzichten moeten verbeterd worden. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de kruising met de Veilingweg. Auto’s hebben daar een slecht uitzicht en gaan daarom op de parallelweg staan voordat ze oversteken.

In het Verkeersbeleidsplan uit 2016 wordt aangegeven dat Traverse over een groot deel een 30 km/h weg moet worden, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Kennedylaan, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de verbetering van de verbindingen tussen beide delen van het dorp. Dit betekent een volledige reconstructie van zowel de rijbaan als de parallelwegen. Vanwege gebrek aan capaciteit en budget is dit plan nog steeds niet uitgevoerd en het ziet er naar uit dat het de komende 5 jaar ook zeker niet zal gebeuren.

Daarom stellen de wijkverenigingen voor om tegelijk met de aanleg van de SFR alvast de verkeersveiligheid zoveel mogelijk te verbeteren.

Als onderdeel daarvan wordt ook voorgesteld om de snelle, doorgaande fietsers, racefietsers, e-bikes, brom- en snorfietsers en speed pedelecs zoveel mogelijk gebruik te laten maken van de route over het Anton van Dampad, Groeneweg en Runnenburg. Deze route is sneller (geen verkeerslichten en spoorwegovergang) en veiliger voor de doorgaande fietsers. Daardoor komen er minder (snelle) fietsers door het dorp en verbeterd daar ook de veiligheid en leefbaarheid

De kosten om deze route daarvoor geschikt te maken zijn beperkt. Er is onlangs al een gescheiden voetpad aangelegd.

Stand van zaken
Over onze voorstellen tot verbeteringen van het plan is meerdere keren overleg geweest met gemeente en provincie. In het laatstgehouden gesprek op 8 december heeft de wethouder toegezegd om daarover met ons te willen praten.

Dat zal plaatsvinden op 25 januari a.s. en voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het tracé en het beschikbare budget. Dit betekent dat wij meer zekerheid krijgen over de uiteindelijke uitvoering van deze maatregelen. Nog onduidelijk is welke maatregelen haalbaar zijn van vanwege het beschikbare budget.

Over het oplossen van het parkeerprobleem worden door de gemeente nog geen concrete voorstellen gedaan.

Wij hebben contact met de gemeenteraad opgenomen om steun te krijgen voor onze voorstellen en gaan dit ook nog doen met de provincie cq. Gedeputeerde.

Opstelling wijkverenigingen
Advies aan de gemeente: Voer het plan alleen uit met de door de wijken aangedragen verbeterpunten, en vooral inclusief het faciliteren van de route via Anton van Dampad voor de snelle fietsers, de belangrijkste toevoeging om de route langs de Traverse veiliger te maken.

Nadere uitwisseling
Mocht u naar aanleiding van dit bericht opmerkingen en/of vragen hebben wilt u die melden via het contactformulier op onze website: info@oranjebuurtbunnik.nl

Als dit urgente vragen inhoudt dan zullen we een informatiebijeenkomst beleggen, wellicht te combineren met de ALV in maart. Dit onderwerp staat sowieso dan op de agenda.

Gemeenteraad steunt Oranjebuurt ondanks coronacrisis met extra budget voor herinrichting.

Gisteravond (donderdag 5 november 2020) is tijdens een lange begrotingsbehandeling in de gemeenteraad unaniem ingestemd met een amendement van Bunniks Belang, P21 en de Liberalen om extra budget vrij te maken voor de herinrichting van de Oranjebuurt bij de vervanging van de riolering. Vanwege de extra gemeentelijke financiële lasten door de coronacrisis was het onzeker of er extra budget vrijgemaakt zou kunnen worden. Dat is nu gelukkig veiliggesteld.

Tijdens de vergadering sloot CDA zich aan en kon het amendement aangenomen worden. Er werd door diverse raadsleden waardering uitgesproken voor de betrokkenheid en inspraak van de buurtvereniging. Een geweldige opsteker voor eenieder uit de buurt die betrokken is bij de plannen om de openbare ruimte in de Oranjebuurt veilig, duurzaam en toekomstbestendig te maken.

Op naar de volgende stap richting een mooie Oranjebuurt!Enquête: eerste stap voor herinrichting Oranje (januari 2021)

De werkzaamheden van de netbeheerders aan de water- en gasleidingen in de wijk zijn bijna klaar. Het heeft lang geduurd en behoorlijk wat overlast opgeleverd, maar inmiddels is de rust in de wijk weer teruggekeerd. Maar niet voor lang, want de gemeente heeft aangegeven dat ze vanaf volgend jaar de riolering gaan vervangen en de wijk opnieuw in gaan richten. Afgelopen najaar heeft de gemeenteraad bij het behandelen van de begroting – na inspraak door de wijk - budget beschikbaar gesteld voor een toekomstbestendige inrichting van onze wijk. Daar zijn wij natuurlijk ontzettend blij mee.


Een eerste stap in het proces om tot een herinrichting te komen is de enquête die door de gemeente is uitgezet. We hopen dat jullie die allemaal hebben ingevuld, zodat de gemeente een goed beeld heeft van de wensen van de wijkbewoners. Als je dat nog niet hebt gedaan, doe het snel via www.bunnik.nl/oranjebuurt. Het kan tot en met 24 januari. De gemeente heeft toegezegd om de resultaten ook te delen met de werkgroep, zodat wij goed kunnen volgen hoe deze wensen meegenomen worden in de inrichting van de wijk.

De betrokkenheid van de wijkbewoners wordt in deze tijd nog een hele uitdaging. Zo is een gezamenlijke wijkwandeling van de werkgroep met medewerkers van de gemeente al een aantal keer uitgesteld. We proberen die alsnog te plannen, omdat zo’n wandeling een hele mooie kans is om alle knelpunten en wensen te laten zien. Met de gemeente blijven we in gesprek over die betrokkenheid, want wij vinden het heel belangrijk dat iedereen de kans krijgt om mee te denken over de nieuwe inrichting. Hoe dat precies gaat gebeuren weten we op dit moment nog niet. Wel is er al wat informatie over het project te vinden op de website van de gemeente: www.bunnik.nl/oranjebuurt

Voor vragen en ideeën is de werkgroep te bereiken via werkgroepherinrichting@gmail.com


Werkzaamheden in de wijk ter voorbereiding op herinrichting (maart 2020)

Zoals u wel gemerkt zult hebben, zijn de eerste werkzaamheden in de Oranjebuurt gestart. Het gaat nog niet om de herinrichting van de wijk, maar om het vervangen van leidingen. Op dit moment is Stedin bezig met het vernieuwen van het gasleidingennet. De werkzaamheden zijn begonnen in de Weijerstraat en de Beatrixstraat, maar inmiddels zijn ook andere straten al aan de beurt geweest. Vrijwel alle straten in de wijk komen aan de beurt en sommige straten zelfs twee keer.  
Na het vervangen van de leidingen zal ook de riolering vervangen gaan worden door de gemeente. De planning daarvoor is op dit moment nog niet bekend, maar zal zeer waarschijnlijk pas volgend jaar gaan starten. Het vervangen van de riolering volgend jaar biedt kansen voor de herinrichting van de wijk. Daar wil de gemeente in samenwerking met de wijk een plan voor maken. De indeling van de straten, trottoirs, parkeerplaatsen en groenvoorziening zijn dan zaken die een plek gaan krijgen in dat plan.
Afgelopen februari heeft een afvaardiging van de werkgroep Herinrichting Oranjebuurt kennis gemaakt met de projectleider en wijkregisseur van de gemeente. Zoals hierboven ook aangegeven kan de gemeente nog geen concrete planning afgeven. Wel heeft de gemeente aangegeven dat de wijk betrokken zal worden bij het maken van een plan voor de herinrichting. Hoe die betrokkenheid er uit gaat zien moet de gemeente nog bepalen. Daarvoor gebruiken ze onder andere de ervaringen die ze de afgelopen periode hebben opgedaan in de Engboogerd.
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Joris van Berkel (secretaris): werkgroepherinrichting@gmail.com.


Werkgroep herinrichting actief op Oranje buurtfeest (september 2019)

Als werkgroep kijken we terug op een zeer geslaagd buurtfeest op 14 september 2019. Natuurlijk was het gezellig, maar verrassend veel buurtgenoten hebben ook even de tijd genomen om met ons mee te denken over de belangrijke thema’s voor de wijk bij het vervangen van de gasleidingen en de riolering. De planning van de gemeente voor de vervanging is nog niet helemaal duidelijk. De verwachting is dat de voorbereidingen komend voorjaar 2020 gaan starten, waarna in 2021 de echte werkzaamheden in de wijk kunnen starten. Als werkgroep willen we actief met de gemeente mee denken, om kansen te benutten voor een betere inrichting van onze wijk. Er zijn tijdens het buurtfeest enthousiast stickers en geeltjes geplakt, wat laat zien dat de inwoners van de Oranjebuurt de inrichting van hun wijk belangrijk vinden. De opbrengst gaan we met de gemeente delen en bespreken zodra de voorbereidingen bij de gemeente starten.

Stickers met stellingen

Het is duidelijk dat we het als inwoners van de Oranjebuurt over veel thema’s wel eens zijn. De stickers laten zien dat wij het belangrijk vinden dat de wijk groen blijft, de verkeerssituatie verbeterd en dat we ons voor willen bereiden op de energietransitie.

Kaart met geeltjes

Veel bewoners hebben ook de moeite genomen om een geeltje te plakken om aandacht te vragen voor een specifieke locatie in de wijk. Er zijn veel knelpunten genoemd, zoals smalle stoepen of onveilige situaties. Daarnaast zijn er ook veel kansen aangedragen. De een wat kansrijker dan de ander, maar we gaan ze allemaal serieus bekijken.

Werkgroep Herinrichting Oranjebuurt

De Oranjebuurt is aan de beurt voor de vernieuwing van het gasleidingnet door Stedin en de vervanging van het riool door de gemeente. Alle straten in onze buurt zullen daarvoor één, maar meer waarschijnlijk twee keer worden opgebroken. Dé gelegenheid om de veiligheid en het woongenot te verbeteren en de wijk duurzamer te maken. Daarom is de werkgroep Herinrichting Oranjebuurt opgericht. De werkgroep wil er voor zorgen dat bewoners van de wijk betrokken worden en mee kunnen denken bij het herinrichten van de straten, trottoirs, parkeerplaatsen en het groen. De werkgroep bestaat uit:

  • Tessa Bensdorp (voorzitter)

  • Joris van Berkel (secretaris)

  • Maarten Dorst

  • Marga Rijpstra

  • Michiel Nieuwenhuis

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen via: werkgroepherinrichting@gmail.com

update: 10 maart 2022

Hoe staat het ervoor met de herinrichting van de Oranjebuurt?
Na de presentatie van het voorlopig voorontwerp in de Barbarakerk op 4 oktober 2021 is het stil gebleven rondom de plannenmakerij. De projectleider Hans Bregman is vanwege ziekte geruime tijd uit de roulatie geweest en daarnaast is er op het gemeentehuis verder nagedacht over een betere afstemming tussen de herinrichtingsprojecten in de Engboogerd en de Oranjebuurt. Gemeend is om deze twee projecten door één projectleider te laten begeleiden. Dat is de huidige projectleider van de Engboogerd geworden, de heer Peter Hogeveen. Als bestuur hebben wij inmiddels contact met hem gelegd en Peter uitgenodigd om bij de ALV zichzelf te introduceren en ons bij te praten over de stand van zaken want wij vinden het heel belangrijk dat iedereen de kans krijgt om mee te denken over de nieuwe inrichting. Hoe dat precies zijn vervolg gaat krijgen hopen we van Peter Hogeveen te horen. Wel is er informatie over het project te vinden op https://leefjeomgeving.nl/oranjebuurt-bunnik
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Joris van Berkel (secretaris werkgroep): joris2002@hotmail.com